Polityka Prywatności

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:

I. Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Stowarzyszenie SLOW FOOD WIELKOPOLSKA z siedzibą w Poznaniu na os. Tysiąclecia nr 21 lok. 9, 61-255 Poznań, wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 352573, NIP 7773159686.

II. Przekazywanie danych do innych państw:

Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane do innych podmiotów, będących częścią międzynarodowej sieci SLOW FOOD INTERNATIONAL oraz SLOW FOOD WŁOCHY z siedzibą w BRA, bądź podmiotów współpracujących z siecią SLOW FOOD, zlokalizowanych w państwach spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W przypadku gdy państwa te nie zapewnią odpowiedniego stopnia ochrony danych, SLOW FOOD WIELKOPOLSKA podejmie odpowiednie kroki w celu zagwarantowania odpowiedniej ochrony Państwa danych implementując Standardowe Klauzule Umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską lub stosując inne rozwiązania. Kopie zastosowanych dokumentów będą dostępne do wglądu w siedzibie SLOW FOOD WIELKOPOLSKA.

III. Bezpieczeństwo danych

SLOW FOOD WIELKOPOLSKA podejmuje wszelkie uzasadnione kroki w celu zapewnienia odpowiednich środków bezpieczeństwa w celu ochrony Państwa danych osobowych. Środki podjęte przez SLOW FOOD WIELKOPOLSKA są adekwatne do ryzyka związanego z przetwarzaniem danych osobowych. SLOW FOOD WIELKOPOLSKA oświadcza, iż dane przez nią przechowywane i przetwarzane zabezpieczone są w niezbędny sposób, zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami prawa. SLOW FOOD WIELKOPOLSKA utrzymuje odpowiednie zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Dostęp do danych osobowych Użytkownika, mają jedynie osoby, które potrzebują danych w celu realizacji celów stowarzyszenia.

IV. Cele i podstawy przetwarzania

SLOW FOOD WIELKOPOLSKA przetwarza Państwa dane w celach administracyjnych, komunikacji i informowania o działalności stowarzyszenia ( w tym zapraszania na imprezy organizowane lub wspierane przez sieć SLOW FOOD), organizacyjnych, marketingowych oraz weryfikacji przestrzegania wewnętrznych procedur i przepisów prawa tj.: w celach wynikających z stosunku członkostwa oraz realizacji zadań statutowych SLOW FOOD WIELKOPOLSKA (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Administrator będzie przetwarzać Państwa dane identyfikacyjne (imię, nazwisko) oraz kontaktowe (adres zamieszkania, adres do korespondencji, nr telefonu, adres poczty elektronicznej e-mail).

W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem.

Jeżeli Państwo wyrażą osobną zgodę, Administrator będzie przetwarzał Państwa dane także w celu informowania o promocjach i nowych ofertach Administratora, w tym dobierania ich pod kątem Państwa potrzeb, czyli profilowania, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

V. Prawo do sprzeciwu

1. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Administrator przestanie przetwarzać Państwa dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Państwa danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub Państwa dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

2. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystają Państwo z tego prawa – Administrator zaprzestanie przetwarzania danych w tym celu.

VI. Okres przechowywania danych

1. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane ze stosunkiem członkostwa w stowarzyszeniu oraz świadczoną przez Administratora usługą.

2. Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego usług świadczonych przez Administratora mogą być przetwarzane do czasu, aż zgłoszą Państwo sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub Administrator ustali, że się zdezaktualizowały.

VII. Odbiorcy danych

Do Państwa danych mogą też mieć dostęp podmioty przetwarzające dane osobowe na podstawie umowy powierzenia przetwarzanych danych osobowych z dostawcą usług informatycznych oraz zewnętrzną obsługą księgową Administratora.

VIII. Prawa osób, których dane dotyczą:

Zgodnie z RODO, przysługuje Państwu:

  • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
  • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych
  • prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO
  • prawo do przenoszenia danych
  • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) lub innego właściwego organu nadzorczego

IX. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednakże odmowa wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych może uniemożliwić Państwa członkostwo w stowarzyszeniu oraz świadczenie Państwu usług przez Administratora. [-]